Your Cart

WhatsApp ons: +31 (06) 84378687

Gratis verzending op alle bestellingen boven €2000.00

Algemene voorwaarden

 
 

1. Toepasselijkheid

1.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Verkoopovereenkomst die tot stand komt bij bestellingen door iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierna de ‘Koper’ genoemd, via de website warmtepompkopeneu.com, hierna ‘Website’ genoemd, beheerd door Warmtepomp Kopen EU, met maatschappelijke zetel te Luxemburgstraat 20, 9140 Temse, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0734.484.790 (Warmtepomp Kopen EU”) hierna ‘Verkoper’ genoemd.

1.2. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de betrekkingen tussen de Verkoper en de Koper onderworpen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de ‘Koper’, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de Koper onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door de Verkoper is ingestemd.

1.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de Website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. De Verkoper is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

1.4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. In de orderbevestiging wordt aan de Koper een gedetailleerd overzicht bezorgd van de bestelde goederen en worden de geldende algemene voorwaarden bijgevoegd. De Koper en de Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Verkoper gelden hierbij onverkort als bewijs of minstens als begin van bewijs. 

1.5. Informatie, afbeeldingen en omschrijvingen op de website of op nieuwsbrieven of andere verstrekte aanbiedingen, alsook mededelingen en opgaven zowel telefonisch als elektronisch met betrekking tot de aanbiedingen en de kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

1.6. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling, aanvraag gerechtelijke reorganisatie alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Koper.

1.7. De Verkoper biedt via de Website elektrisch materiaal, verlichting, verwarming en ventilatie producten aan.

1.8. Alle ontwerpen, bestekken en materiaallijsten die de Verkoper opmaakt zijn slechts een raming ten behoeve van de Koper, gebaseerd op overgemaakte plannen en niet op een bezoek aan de werf. De ontwerpen en bestekken dienen steeds gecontroleerd en goedgekeurd te worden door de EPB-verantwoordelijke alvorens de installatie te plaatsen. Bovendien dient de Koper zich te allen tijde ter plaatse te vergewissen van de toestand of het mogelijk is om het geheel in te bouwen en blijft hij verantwoordelijk voor de plaatsing van de installatie. In geen geval kan de Verkoper hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

1.9 De Verkoper maakt deel uit van BeCommerce en onderschijft ook de gedragscode. Deze kan via deze link geconsulteerd worden.

2. Prijzen

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten en eventuele taksen.

De Koper is de prijs verschuldigd die de Verkoper in haar bevestiging conform artikel 1.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Eventuele verzendkosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld.

2.2. Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de Website, zijn het aanbod en de prijzen geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. De Verkoper behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijzen te wijzigen en behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding op de Website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn. Indien een bestelling is geplaatst en betaald, geldt voor deze verkoop de prijs die van toepassing was op het moment van de afronding van de bestelling. De Verkoper garandeert dat prijsverhogingen na het plaatsen van de bestellingen niet zullen aangerekend worden.

2.3. Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

2.4. Alle prijzen vermeld zijn inclusief Bebat en Recupel bijdrage, indien van toepassing.

3. Betaling, wanbetaling en protest

3.1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

Kredietkaart (VISA, MasterCard) Bancontact, KBC/ING/Belfius en iDEAL.

De Verkoper kan de betalingsmogelijkheden voor bestellingen via de Website in de toekomst uitbreiden of beperken. Alle betalingsmogelijkheden worden kenbaar gemaakt via de Website.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transacties ondersteund door Mollie. De e-commerceoplossing van de Payment Service Provider zorgt ervoor dat de financiële gegevens in alle veiligheid worden verwerkt. Immers, de transactiegegevens worden versleuteld met SSL technologie (Secure Socket Layer). Om via deze SSL technologie te betalen is er geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding is te herkennen aan het “slotje” in de onderste statusbalk van de browser. Indien voor een betaalwijze met een Kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Verkoper is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever. Voor betalingen via kredietkaarten brengt de Verkoper geen extra kosten in rekening.

3.2. In geval van annulatie van de bestelling of een gedeelte ervan behoudt de Verkoper zich het recht voor om bij gehele of gedeeltelijke verwerking van de bestelling een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 10% van de waarde van de geannuleerde bestelling.

3.3. Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn alle facturen, voor zover deze nog niet zouden zijn voldaan via voormelde betalingsmogelijkheden, betaalbaar op hun datum op de zetel van de Verkoper, zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook.

3.4. Klachten en protest tegen de factuur dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waaraan de Koper geacht wordt de factuur in al haar onderdelen te hebben aanvaard.

4. Levering en leveringstijd

4.1. Voor een levering aan huis verbindt de Verkoper er zich toe om de bestelling ten laatste 2 werkdagen na de bestelling te laten leveren. Voor de snelle levering van de bestelling doet de Verkoper beroep op betrouwbare externe partijen. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Indien de bestelling niet of laattijdig geleverd wordt, kan de Koper contact opnemen met de Verkoper. Doordat dit proces meerdere dagen in beslag kan nemen, kan in tussentijd niet overgegaan worden tot terugbetaling of een nieuwe verzending.

4.2. De Verkoper streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden. Conform Wet Kopen op Afstand vermelden we ten overvloede dat levering niet langer duurt dan 30 dagen tenzij anders overeengkomen met de Koper. Indien de levering toch langer zou duren dan 30 dagen, dan kan de Koper de koop ontbinden en zijn geld gerestitueerd krijgen.

4.3. Leveringen aan huis vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

4.5. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft de Verkoper het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

4.6 Wanneer de Koper de goederen in ontvangst neemt, dient hij deze onmiddellijk grondig te inspecteren en na te gaan of deze correct zijn en aan de kwaliteitseisen voldoen. Indien zich een fout in de levering heeft voorgedaan of het goed beschadigd is geleverd, dient de Koper de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen binnen een termijn van 2 werkdagen.

5. Klachten en geschillen

5.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting is enkel de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, bevoegd. Enkel de Verkoper heeft forumkeuze.

5.2 De Verkoper doet zijn uiterste best om in de mate van het mogelijke klachten correct te behandelen en op te lossen. Bij klachten van de Koper:

– Contact opnemen tijdens de kantooruren (maandag tot donderdag van 8u30-12 en van 12u30 tot 17u30, vrijdag tot 16u30) op +32 

– Mailen naar [email protected]. Probeer in uw e-mail de beschrijving van het probleem zo compleet mogelijk te omschrijven en vermeld uw naam. Gebruik eventueel foto’s om aan te geven waar/hoe het probleem zich voordoet. De Verkoper verbindt zich er toe om binnen de 2 werkdagen de klacht te behandelen en de Koper hiervan bericht te laten.

5.3 Als Koper heeft u steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. Hiervoor kan u terecht op volgende website: https://ec.europa.eu/odr/

6. Recht van verzaking en ruiling

6.1. Conform art. VI.45 §1, 8° W.E.R. worden bij deze de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het recht van herroeping uit artikel VI.49, § 1 W.E.R. weergegeven. De Koper beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 W.E.R. zijn vermeld. 

De termijn van 14 dagen verstrijkt na de dag waarop de Koper de goederen fysiek in bezit neemt of:

a) indien de Koper in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Koper het laatste goed fysiek in bezit neemt;

b) indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Koper de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

c) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Koper het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Koper de Verkoper op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de Koper :

1° gebruikmaken van het modelformulier voor retours, opgenomen onder deze link.

2° een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

6.2 De Verkoper zal op basis van het ingevulde retourdocument de verzendinstructies doorgeven aan de Koper. Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, zendt de Koper de goederen terug.

De Koper dient de goederen in de originele verpakking te verzenden en de goederen mogen niet beschadigd zijn. De Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In het geval het geretourneerde artikel zich niet in deze staat bevindt, kan de Verkoper hiervoor een schadevergoeding eisen, recht evenredig met de minderwaarde aan het goed. Overeenkomstig artikel VI.53 W.E.R. kan de Koper geen herroepingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. In overeenstemming met artikel VI.51 W.E.R. zijn de verzendkosten van de retourzending ten laste van de Koper. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke klanten.

6.3 De Verkoper vergoedt alle van de Koper ontvangen betalingen, met uitzondering van de hoger vermelde kosten, binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen en bij tijdig retour. De terugbetaling verloopt kosteloos en via hetzelfde betaalmiddel als hetgeen tijdens de oorspronkelijke transactie gebruikt is, tenzij anders overeengekomen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van een goed gaat pas op de Koper over nadat deze de betaling die ervoor verschuldigd is volledig heeft voldaan, met inbegrip van kosten en aanhorigheden. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in geval van niet-betaling de geleverde goederen van de klant terug te vorderen. De Verkoper wordt gesubrogeerd in de rechten van de klant om deze goederen terug te vorderen die zich bij derden zouden bevinden. De Koper verklaart schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld van het eigendomsvoorbehoud door het aangaan van de bestelling. 

8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De Verkoper is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

9. Persoonsgegevens

9.1. De Verkoper zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacybeleid. De Verkoper neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

10. Diverse bepalingen

10.1. De maatschappelijke zetel van Warmtepomp Kopen EU is gevestigd te 9140 Temse, Luxemburgstraat 20, met KBO nummer 0734.484.790

10.2. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan de Verkoper naar het e-mail adres: [email protected]. U kunt de Verkoper eveneens bereiken op +32.

10.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.